Đánh giá Binance
about

Đánh giá Binance

Phí rất thấp
Dễ sử dụng, thời gian giao dịch nhanh chóng
Khả năng mua và bán tiền điện tử với fiat
Nhiều loại tiền điện tử
Tính thanh khoản cao
Một trong những sàn giao dịch sáng tạo nhất